logo

Revízia a kontrola elektrického spotrebiča počas jeho používania

Požiadavky a postupy pri vyhotovení revízie a kontroly elektrického spotrebiča počas jeho používania sú uvedené v norme STN 33 1610 z novembra 2002.

Norma STN 33 1610 2002 stanovuje rozsah a spôsob:

Účelom normy STN 33 1610 je určiť požiadavky na revíziu a kontrolu elektrického spotrebiča, ktoré sú odlišné od požiadaviek STN 33 1500 a STN 33 1600 s cieľom zabezpečenia ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a ochranu proti vzniku požiaru.

Pre ktoré elektrické spotrebiče norma platí

Norma STN 33 1610 2002 platí pre:

Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa ich používania

Skupina A spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi.

Skupina B spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (na stavbách, pri poľnohospodárskych prácach a pod.).

Skupina C spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútroných priestoroch.

Skupina D spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely, a pod.).

Skupina E spotrebiče používané pri administratívnej činnosti.

Lehoty pravidelnej revízie a kontroly elektrického spotrebiča

Norma STN 33 1610 z novembra 2002, tabuľka 1

Skupina Spotrebiče držané v ruke Prenosné spotrebiče Neprenosné a pripevnené spotrebiče
  kontrola revízia kontrola revízia kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1x za 3 mesiace pred použitím 1x za 3 mesiace pred použitím 1x za 6 mesiacov
C pred použitím 1x za 6 mesiacov pred použitím 1x za 12 mesiacov pred použitím podľa STN 33 1500
D 1x za týždeň 1x za 12 mesiacov 1x za mesiac 1x za 12 mesiacov 1x za 3 mesiace podľa STN 33 1500
E 1x za mesiac 1x za 12 mesiacov 1x za 6 mesiacov 1x za 24 mesiacov 1x za 12 mesiacov podľa STN 33 1500
Poznámky:
  1. V prípade používania elektrických spotrebičov ako ručného elektrického náradia sú lehoty pravidelných revízií odvodené podľa pracovného využitia (STN 33 1600 2002). Pri určovaní lehôt sa používajú lehoty, ktoré sú kratšie.
  2. Lehoty kontrol a revízií sa uplatňujú tiež u spotrebičov aj v prípade ich dlhodobého prenájmu.
  3. Kontroly a revízie sa vzťahujú aj na predlžovacie a pohyblivé alebo odpojiteľné prívody.
  4. Lehoty sú stanovené jednotne pre spotrebiče triedy ochrany I, II a III.
  5. Revízie spotrebičov v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. môže vykonávať iba revízny technik.